Átalakul a szocális ellátások rendszere
2015-03-31 10:09:03Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy 2015. március 1-től a Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló Törvény 33. §-a alapján az aktív korúak ellátását – mely a foglalkozást helyettesítő támogatást, az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatást tartalmazza – a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala állapítja meg a kérelmező részére.

Ebből adódóan az ezzel összefüggő kérelmeket az Abádszalóki Közös Önkormányzati Hivatal épületében található Járási Hivatali Kirendeltség / 1-es és a 14-es/ irodáiban lehet benyújtani.

A kérelmek benyújthatók továbbá:
- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Kunhegyesi Járási Hivatala
Kunhegyes, Kossuth u 58.
illetve
- Kunhegyesi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége
Kunhegyes, Szabadság tér 9-10.

A Járási Hivatal hatáskörébe tartozó ellátás iránt a közös önkormányzati hivatalnál benyújtott kérelmet a közös önkormányzati hivatal továbbítja a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak.
Az aktív korúak ellátása iránti kérelem a kérelmezőt álláskeresőként nyilvántartó állami foglalkoztatási szervnél is benyújtható. Ez esetben az állami foglalkoztatási szerv továbbítja a kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatalnak.

Az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából a szociális rászorultságot szintén a kérelmező lakcíme szerint illetékes járási hivatal állapítja meg.

Abádszalók Város Önkormányzata 2015. március 01-től a szociálisan rászorulók megsegítésére az alábbi pénzbeli és természetbeni ellátásokat nyújtja:

1. Rendkívüli települési támogatás

Korábban önkormányzati segély címén igényelt támogatás március 01-től rendkívüli települési támogatás iránti kérelemként terjeszthető elő.

Az 5/2015 (II.12.) önkormányzati rendelet az alábbiakat tartalmazza:

A Polgármester a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani.

Rendkívüli települési támogatásban elsősorban azokat a személyeket indokolt részesíteni, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások - vagy a gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak.

A rendkívüli települési támogatás kérelemre és hivatalból - különösen nevelési-oktatási intézmény, gyámhatóság vagy más családvédelemmel foglalkozó intézmény, illetve természetes személy vagy a gyermekek érdekeinek védelmét ellátó társadalmi szervezet kezdeményezésére - is megállapítható.

Rendkívüli települési támogatásra az jogosult, akiknek családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (28.500.-Ft ) egyedül élő esetén annak 150 %-át ( 42.750.-Ft )

A rendkívüli települési támogatás évente legfeljebb egy alkalommal állapítható meg.

A rendkívüli települési támogatás egyszeri összege nem lehet kevesebb 1.000,- Ft-nál, de nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét, mely jelenleg 28.500,- Ft.

Rendkívüli települési támogatás igényelhető természetbeni ellátásként is: Erzsébet-utalvány, élelmiszer, tankönyv és tanszer vásárlás, tandíj, közüzemi díjak, valamint egyéb a családi szükségletek kielégítésére szolgáló termékek formájában.

2. Lakásfenntartási települési támogatást

A lakásfenntartási települési támogatás a szociálisan rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
Ezen belül a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a távhő-szolgáltatás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, a lakbérhez vagy az albérleti díjhoz, a lakáscélú pénzintézeti kölcsön törlesztőrészletéhez, a közös költséghez, illetve a tüzelőanyag költségeihez nyújt támogatást.

A lakásfenntartási települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.

Az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének hányadosával. *( 28.500.-Ft )

A támogatás összege maximum 5.000,- Ft havonta.

3. Ápolási települési támogatást

Az ápolási települési támogatás megállapítására jogosult, aki 18. életévét betöltött, tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, illetve egyedülálló személy esetén annak 150%-át.

Az ápolási települési támogatás esetén az ápoló köteles gondoskodni az ápolt:
• személyi higiéniájának megőrzéséről,
• étkeztetéséről,
• gyógyszerei kiváltásáról és szedetéséről,
• egészségügyi állapotának megfelelő ápolásáról.

Az ápolási települési támogatás összege 20.000.- Ft/hó.

Az ápolási kötelezettség teljesítését a Gondozási Központ az önkormányzat kérésére, esetenként ellenőrzi.

Az ápolást végző személy számára egyidejűleg csak egy ápolási díjra való jogosultság állapítható meg, továbbá egy ápolt személyre tekintettel csak egy ápolást végző személy számára állapítható meg ápolási díj. A támogatásra jogosultság egy évre állapítható meg.

4. Gyógyszer-kiadásokra nyújtott települési támogatást

A gyógyszer-kiadásokra vonatkozó települési támogatást annak a szociálisan rászorult személynek lehet megállapítani, akinek:
a családjában az egy főre számított havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %- át (42.750,- Ft), egyedül élő esetén annak 200 %-át (57.000,- Ft) és
havi rendszeres gyógyító ellátás költsége meghaladja a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 25 %-át”.

A jogosultságot egy év időtartamra lehet megállapítani, összege 7000.- Ft/hó.

A jogosultság csak azon kérelmező részére állapítható meg, aki egyéb jogcímen nem jogosult közgyógyellátásra és ezt igazolja.

5. Köztemetés

Abádszalók Város Önkormányzatának polgármestere önkormányzati hatáskörben - a halálesetről való tudomásszerzést követő huszonegy napon belül - gondoskodik az illetékességi területén elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha
a) nincs vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy
b) az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik.
Amennyiben az elhunyt személy elhalálozása időpontjában fennálló utolsó lakóhelye Abádszalók Város Önkormányzatának illetékességi területén volt, de a haláleset más önkormányzat illetékességi területén történt, akkor a köztemetés költségét az elhalálozás helye szerinti önkormányzat részére Abádszalók Város Önkormányzata megtéríti. A megtérítés iránti igényt a köztemetés elrendelésétől számított egy hónapon belül kell bejelenteni Abádszalók Város Önkormányzatánál.
Amennyiben Abádszalók Város Önkormányzatának illetékességi területe az elhunyt személy utolsó lakóhelye abban az esetben
a) a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy
b) az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi.

Bővebb információért kérjük keresse az Abádszalók Közös Önkormányzati Hivatal szociális irodáját ügyfélfogadási időben.
 

Dr. Szabó István
jegyző

 
English...Deutsch...

Beállítás kezdőlapnak

Hírlevél

Keresés

FACEBOOK ABÁDSZALÓK

Időjárás Abádszalókon

Erika Faházak - Klimatizált faházak Abádszalókon

Tisza-tavi ingatlanok

Abádi Major Minifalva

Lambériaházak, gerendaházak tervezése és kivitelezése
Lambériaházak, gerendaházak és egyéb könnyűszerkezetes épületek tervezése és kivitelezése.

Hubertus Vadásztársaság - Abádszalók
Vadászterületünk Budapesttől 150 km-re keletre a Tisza-tó mellett található. A vadászterület nagysága 20.000 ha síkvidéki jellegű terület kb 15%-os erdősűltséggel.

Keresse Abádszalók szolgáltatóit a www.szalok.hu weboldalon!
Bevásárlás, éttermek, fotókidolgozás, sétakocsikázás, szolárium, kozmetika - Minden egy helyen.


© www.szalok.hu. Minden jog fenntartva!
A weboldalak tartalmának, képeinek másodközlése, felhasználása csak a tulajdonos írásos engedélyével lehetséges.